Bağımsızlık Yolu: Yanan Orman Alanları İmara Kapatılsın!

Bağımsızlık Yolu Yanan Orman Alanları İmara Kapatılsın talebiyle hazırlanan “Yanan Ormanlarım İmara Açılmasının Önlenmesi Yasa Önerisi”ni açıklamak amacıyla Meclis önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Bağımsızlık Yolu adına açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, “ülkemizde üç gündür devam etmekte olan yangınlarla ilgili ne yazık ki egemenler yalnızca seyretmekle yetiniyor” dedi. Rahvancıoğlu, yangınlara karşı mücadelenin yangın söndürmekten ibaret olamayacağını;  orman alanlarındaki kamera sistemlerinin sağlıklı koşullarda çalışıyor olması gerektiğini, Orman Dairesi’nin sadece yangın mevsimlerinde değil her zaman kalıcı, kadrolu personel ihtiyacının giderilmesini,  yangına müdahale edebilmek adına gerekli her türlü teçhizatın her zaman hazır olması gerektiğini, bu bağlamda da yangına acil müdahale edecek yangın helikopterinin bulundurulmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Yıllardan beridir Bağımsızlık Yolu’nun bu konularda mücadele verdiğini anlatan Rahvancıoğlu, şu anda yanmış olan yerlerle ilgili olarak bu yerlerin rant sahasına dönememişi ve yeniden ormanlaşa bilmesi için hala yapılabilecek şeyler olduğunu söyledi.

Bağımsızlık Yolu’nun hazırlamış olduğu “Yanan Ormanların İmara Açılmasının Önlenmesi (Özel Kurallar) Yasa Önerisi”ni Meclise sunmak üzere Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’den görüşme talebinde bulunulduğunu aktaran Rahvancıoğlu, Bağımsızlık Yolu hukukçuları tarafından hazırlanan yasa tasarını meclise sunmak üzere yarına randevu alındığını aktardı.

Yangın sürecinin başından bu yana canını dişine takarak yangına karşı mücadele verenlerin, söndürmeye, soğutmaya çalışanların “ellerine, emeklerine sağlık” diyen Rahvancıoğlu, yine yangın söndürme çalışmaları için uçak veya helikopter gönderen tüm ülkelere teşekkür etti.

Meclis gündemine gelmesi durumunda yasa olarak geçirilecek bir öneri olarak hazırlanan “Yanan Ormanlarım İmara Açılmasının Önlenmesi Yasa Önerisi”nin gerekçelerini Bağımsızlık Yolu adına Lefkoşa Bölge Sorumlusu Cansu N. Nazlı okudu.

İlgili yasa önerisi şu şekilde:

YANAN ORMANLARIN İMARA AÇILMASININ ÖNLENMESİ

(ÖZEL KURALLAR) YASA ÖNERİSİ

GENEL GEREKÇE:

Gerek küresel ısınma ve kuraklık gerekse de insan faaliyetleri ve ihmalleri neticesinde, hem ülkemizde hem de dünyada orman yangınları sıklıkla yaşanmaktadır. Önümüzdeki süreçlerde de özellikle Akdeniz gibi sıcak bölgelerde yangınların artarak devam edeceği, akademik  makalelerde ifade edilmektedir. Aslolan yangınların önlenmesi ve/veya büyümeden durdurulması olmakla birlikte çoğu zaman bu hedefe ulaşılamamakta ve ormanlar kül olmaktadır.

Bu şanssız durum içerisinde Akdeniz bölgesinde olmamızın ve ağaçlarımızın türünün bize sağladığı bilimsel bir avantaj da vardır: Akdeniz ormanları, küllerinden yeniden doğma potansiyeline sahiptir. Şöyle ki;

Akdeniz’de bulunan bitkiler, yaklaşık 50 yıllık döngülerle yangınlarla fazlasıyla içli dışlı oldukları için toparlanma mekanizmasının gelişkinliği Dünya’da eşsizdir. Çünkü bu ormanlar tarihin en eski dönemlerinden bu yana sürekli bir yangın müdahalesi altındadır. Bunun sebeplerinden birisi, bölgenin kendi iklimsel özellikleri iken, başka bir sebep olarak da sayısız medeniyete ev sahipliği yaptığı için, fazlaca maruz kaldığı insan etkisi sayılabilir. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerdeki flora (bitki örtüsü) yangın stresine karşı evrimleşmiş bitkiler ile doludur. Son dönemlerde ise bu 50 yıllık doğal döngü bir kaç yıla inmiştir ve floranın kendini yenileyebilme kapasitesini zorlamaktadır.

Ormanların yangın sonrasında toparlanma adaptasyonu denen süreci tamamlayabilmesi ve gelecek nesillere yeni ormanlar bırakabilmek amacıyla, yanmış alanların (hiç canlı ağaç kalmamış gibi görünse bile) imara, tarıma, inşaata, turizme açılmaması, Anayasa gereği devletin mülkiyetinde olan bu alanların kimseye kiralanmayarak korunması gerekmektedir.

İşbu Yasa Önerisi bu gerekçelerle ve Anayasamızda da yer alan bir insan hakkı olan çevre hakkını gelecek kuşaklar adına korumak için hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ:

1.Maddenin gerekçesi: Yasanın kısa ismini düzenlemektedir.

2.Maddenin gerekçesi: Yasada yer alan kelimeler, Anayasa’nın 159’uncu maddesi, Fasıl 60 Orman Yasası, Fasıl 96 Yollar ve Binalar Yasası ve İmar Yasası’ndaki anlamlarına uygun olarak tanımlanmıştır.

3.Maddenin gerekçesi: Genel gerekçede açıklanan sebeplerle yanmış bir ormanda ekosistemin yenilenmesine zarar verecek bina, tarım, hayvancılık, inşaat, turizm, madencilik gibi her türlü faaliyet yasaklanmış, Orman Dairesinin faalyetleri bu yasağın dışında tutulmuştur.

4.Maddenin gerekçesi: Yasaya uymayanların para ve/veya hapis cezasıyla cezalandırılması ve caydırıcılık amaçlanmıştır.

5.Maddenin gerekçesi: Yasanın yürürlüğe girişi düzenlenmiştir.

YANAN ORMANLARIN İMARA AÇILMASININ ÖNLENMESİ

(ÖZEL KURALLAR) YASA ÖNERİSİ

                              Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:  
Kısa İsim1. Bu Yasa, Yanan Ormanların İmara Açılmasının Önlenmesi (Özel Kurallar) Yasası olarak isimlendirilir.   
                  Fasıl 60 26/1995 20/2021  2.Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe; “Aylık Asgari Ücret”, suçun işlendiği tarihte yürürlükte olan bir aylık brüt asgari ücret miktarını anlatır. “Bina” taş, beton, çamur, demir, kereste veya başka malzemeden yapılmış herhangi bir inşaatı anlatır ve herhangi bir çukur ve herhangi bir temeli, herhangi bir arazi veya alanın etrafını çeviren herhangi bir duvar, toprak bendi, çevre teli veya korkuluğu veya parmaklık, çevre direği veya başka yapıyı da kapsar. “Orman”, Anayasası’nın yürürlüğe girmesinden önce tapu kayıtlarında orman alanı olarak kayıtlı bulunan ve Bakanlar Kurulunun, Orman Yasası’nın 3’üncü maddesinin (1)’inci ve (2)’nci fıkraları uyarınca yapılan bir Emirnamesi ile alçak orman veya yüksek orman olarak ilan edilen herhangi bir orman veya sahayı anlatır. “Tarım”, bahçecilik, meyve, sebze ve tahıl yetiştiriciliği, sütçülük ve hayvancılığı (eti,  yünü, kürkü veya  tarımda  kullanılmak  için  hayvan  yetiştirmek) içerir.  Ayrıca  toprağın  otlak,  mera, bostan, fidanlık veya başka tarımsal amaçlarla kullanılmasını da kapsar.  
Yanan Ormanların3.Yangın sebebiyle zarar gören ormanlık alanlarda;
İmara Açılmasının Önlenmesi (1)Herhangi bir geçici veya kalıcı bina, tarım, turizm veya madencilik yapılamaz ve bu amaçla herhangi bir ruhsat veya izin verilemez.        Ancak Orman Dairesinin yapacağı, ormanın ekosistemine uygun, yangı gözetleme, orman koruma ve geliştirme amaçlı binalar bu fıkra kurallarının dışındadır.
  (2)Hiçbir amaçla ve hiçbir gerçek veya tüzel kişiye, kısa veya uzun vadeli icarlama yapılamaz.
  (3)Orman Dairesinin denetim ve gözetiminde, ormanın ekosistemine ve yangın sonrası toparlanma adaptasyonuna uygun müdahaleler ve faaliyetler haricinde herhangi bir faaliyet veya müdahale yapılamaz ve yapılması için izin veya ruhsat verilemez.  
Suç ve Ceza4.Yangından zarar görmüş olan bir ormanda, bu Yasanın 3’üncü maddesine aykırı olarak, bina, tarım, turizm, madencilik, her ne sebeple olursa olsun icarlama, müdahale veya faaliyet yapan veya yapmaya teşebbüs eden veya yapılmasına izin veya ruhsat veren kişi bir suç işlemiş olur ve mahkûmiyeti halinde aylık asgari ücretin 5 (beş) katına kadar para cezasına veya 2 (iki) yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.  
Yürürlüğe Giriş5.Bu Yasa Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.