KIBRIS CUMHURİYETİ MAKAMLARINI ANAYASAYI UYGULAMAYA DAVET EDİYORUZ!

Kıbrıs Cumhuriyeti makamları Kıbrıslı Türklere yeniden kimlik kartı ve pasaport verilmeye başlandığı 2004 yılından beridir Kıbrıs Cumhuriyeti’nin anayasasını ihlal etmekte ve birçok Kıbrıslı Türk’ün ve çocuklarının vatandaşlık hakkını gasp etmektedir. Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasının 28. Maddesine göre her şahıs kanun, idare ve adliye önünde eşittir ve bunlar tarafından adil olarak korunmak ve muamele görme hakkına sahiptir. Ayrıca, yine Anayasanın 28. Maddesine göre, her şahıs anayasada gösterilen bütün hak ve hürriyetlerden Anayasada açıkça aksine bir hüküm bulunmadıkça, cemaat, ırk, dil, cinsiyet, siyasi veya sosyal menşe, doğuş, renk, servet, sosyal sınıf, veya herhangi diğer bir sebepten doğrudan doğruya veya dolayısıyla ayırt edilmeden istifade etme hakkına sahiptir. Bu haklar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tarafı olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 12.Ek protokolüne göre de garanti altına alınmıştır. 

Fakat, Kıbrıs Cumhuriyet idaresi, bazı Kıbrıslı Türklerin ve çocuklarının vatandaşlık hakkını gayri yasal bir şekilde gasp etmekte ve Kıbrıslı Türk vatandaşların uluslararası mahkemelere gidebilmesinin önünü kapatmak için yapılan vatandaşlık başvurularına cevap dahi vermemektedir. Bu yaklaşım vatandaşların cemaat, ırk ve doğum yerlerine göre ayırt edilmesine yol açmaktadır. Bir bireyin anne-babasının kökenini seçme şansı yoktur ve bir bireyin anne-babasının kökeninden dolayı ayrımcılığa maruz bırakılması insan hakları bildirgelerine ve BM Çocuk Hakları Konvansiyonu’na aykırıdır.  Söz konusu uluslararası bildirge 1960 Anayasası’nın 169. Maddesine göre yerel mevzuatında üzerindedir. Ayrıca Kıbrıs’ın kuzeyinin uluslararası hukukta tanınmaması sebebiyle, tanınmış herhangi bir devletin vatandaşı olmayan pek çok çocuk ve genç, uluslararası camiada “vatansız” kalarak hem insan hakkı hem de eğitim hakkı ihlaline maruz bırakılmaktadır

3 Haziran 2021 tarihinde karara bağlanan 944/18 ve geçtiğimiz hafta karara bağlanan 943/18 sayılı idari davaların Kıbrıs Cumhuriyeti aleyhine sonuçlanması, vatandaşlık hakkı gasp edilen birçok insanın adalete olan güvenini yenilemiştir. Önümüzdeki süreçte Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının anayasa ihlallerine son verip, evrensel kabul edilen evlilik belgelerini kabul etmesini, vatandaşlıkta 3-4 kuşak öncesinde soy aramaya son vermesini ve bir an önce Kıbrıslı Türklerin vatandaşlık haklarını teslim etmesini talep ediyoruz. 

Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi sürecinde daha fazla güvene ve daha fazla Kıbrıs’ın ortak yurt olduğu bilincine ihtiyacımız vardır. Bu gibi hamleler bu unsurları ciddi şekilde olumsuz etkilemektedir. Bu konuda yaşanan haksızlıkların bir an önce giderilmesi ortak yurdumuzun yeniden birleşmesinde önemli bir destekleyici rolü olacaktır. 

WE CALL THE AUTHORITIES OF THE REPUBLIC OF CYPRUS TO IMPLEMENT THE CONSTITUTION!

The authorities of the Republic of Cyprus have been violating the constitution of the Republic of Cyprus and usurping the citizenship rights of many Turkish Cypriots and their children since 2004, when Turkish Cypriots were reintroduced to issue identity cards and passports. According to Article 28 of the Constitution of the Republic of Cyprus, every person is equal before the law, the administration and the judiciary and has the right to be protected and treated fairly by them. Also, according to Article 28 of the Constitution, every person is entitled to all the rights and freedoms set forth in the Constitution, unless the Constitution expressly provides otherwise, such as community, race, language, sex, political or social origin, birth, color, wealth, social class, or any other has the right to benefit from the cause directly or therefore indiscriminately. These rights are also guaranteed according to the 12th Protocol of the European Convention on Human Rights, to which the Republic of Cyprus is a party.

However, the Republic of Cyprus administration illegally usurps the citizenship rights of some Turkish Cypriots and their children and does not even respond to citizenship applications made to prevent Turkish Cypriot citizens from going to international courts. This approach leads to the discrimination of citizens by community, race and place of birth. An individual does not have a choice of parental origin and it is against human rights declarations and the UN Convention on the Rights of the Child to discriminate against an individual because of their parental origin. The said international declaration is above the local legislation according to Article 169 of the 1960 Constitution. In addition, due to the fact that the northern part of Cyprus is not recognized in international law, many children and young people who are not citizens of any recognized state remain “stateless” in the international community, and are exposed to violations of both their human rights and their right to education.

The conclusion of administrative cases numbered 944/18, which was decided on 3 June 2021, and 943/18, which was concluded last week, against the Republic of Cyprus, renewed the trust of many people whose citizenship rights were usurped in justice. In the upcoming period, we demand that the authorities of the Republic of Cyprus put an end to the violations of the constitution, accept the universally accepted marriage certificates, end the search for lineage 3-4 generations ago, and deliver the citizenship rights of the Turkish Cypriots as soon as possible.

In the process of reunification of Cyprus, we need more trust and more awareness that Cyprus is a common homeland. Such moves have a serious negative impact on these elements. The elimination of injustices experienced in this matter as soon as possible will play an important supporting role in the reunification of our common homeland.

ΚΑΛΟΎΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΈΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΉΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΌΣΟΥΝ ΤΟ ΣΎΝΤΑΓΜΑ! 

Οι αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας παραβιάζουν το σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και σφετερίζονται τα δικαιώματα ιθαγένειας πολλών Τουρκοκυπρίων και των παιδιών τους από το 2004, όταν επανήλθαν οι Τουρκοκύπριοι στην έκδοση ταυτοτήτων και διαβατηρίων. Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κάθε πρόσωπο είναι ίσο ενώπιον του νόμου, της διοίκησης και της δικαιοσύνης και έχει το δικαίωμα να προστατεύεται και να τυγχάνει δίκαιης μεταχείρισης από αυτούς. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Συντάγματος, κάθε πρόσωπο δικαιούται να επωφεληθεί όλων των δικαιωμάτων και των ελευθεριών που προβλέπονται στο Σύνταγμα, εφόσον το Σύνταγμα δεν προβλέπει ρητά το αντίθετο, χωρίς άμεσους ή έμμεσους διαχωρισμούς με βάση την κοινότητα, τη φυλή, την γλώσσα, το φύλο, την πολιτική ή κοινωνική καταγωγή, την γέννηση, το χρώμα, τον πλούτο, την κοινωνική τάξη, ή εξαιτίας οποιαδήποτε άλλης αιτίας. Τα δικαιώματα αυτά κατοχυρώνονται επίσης σύμφωνα με το 12ο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία είναι συμβαλλόμενο μέρος. Ωστόσο, η διοίκηση της Κυπριακής Δημοκρατίας σφετερίζεται παράνομα τα δικαιώματα ιθαγένειας ορισμένων Τουρκοκυπρίων και των παιδιών τους και δεν απαντά καν στις αιτήσεις ιθαγένειας που υποβάλλονται για να αποτρέψει τους Τουρκοκύπριους πολίτες να προσφύγουν στα διεθνή δικαστήρια. Αυτή η προσέγγιση οδηγεί σε διακρίσεις των πολιτών με βάση την κοινότητα, τη φυλή και τον τόπο γέννησης. Ένα άτομο δεν έχει τη δυνατότητα επιλογής της γονικής καταγωγής και οι διακρίσεις σε βάρος ενός ατόμου λόγω της γονικής του καταγωγής  είναι ενάντια στις διακηρύξεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού Η εν λόγω διεθνής διακήρυξη είναι υπεράνω της τοπικής νομοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 169 του Συντάγματος του 1960. Επιπλέον, λόγω του γεγονότος ότι το βόρειο τμήμα της Κύπρου δεν αναγνωρίζεται στο διεθνές δίκαιο, πολλά παιδιά και νέοι που δεν είναι πολίτες οποιουδήποτε αναγνωρισμένου κράτους παραμένουν “απάτριδες” στη διεθνή κοινότητα και είναι εκτεθειμένα σε παραβιάσεις τόσο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους όσο και του δικαιώματος στην εκπαίδευση. Η ολοκλήρωση των διοικητικών υποθέσεων με αριθμό 944/18, η οποία αποφασίστηκε στις 3 Ιουνίου 2021, και 943/18, η οποία ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα, κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανανέωσε την εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, πολλών ανθρώπων των οποίων τα δικαιώματα ιθαγένειας είχαν σφετεριστεί. Το επόμενο διάστημα, απαιτούμε από τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας να θέσουν τέρμα στις παραβιάσεις του Συντάγματος, να αποδεχθούν τα παγκοσμίως αποδεκτά πιστοποιητικά γάμου, να τερματίσουν την αναζήτηση γενεαλογικών καταβολών πριν από 3-4 γενιές και να παραδώσουν το συντομότερο δυνατό τα δικαιώματα ιθαγένειας των Τουρκοκυπρίων. Στη διαδικασία επανένωσης της Κύπρου, χρειαζόμαστε περισσότερη εμπιστοσύνη και περισσότερη συνειδητοποίηση ότι η Κύπρος είναι μια κοινή πατρίδα. Τέτοιες κινήσεις έχουν σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο σε αυτά τα στοιχεία. Η εξάλειψη των αδικιών που βιώνουμε στο θέμα αυτό το συντομότερο δυνατό θα διαδραματίσει σημαντικό υποστηρικτικό ρόλο στην επανένωση της κοινής μας πατρίδας.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü 

Toplumcu Demokrasi Partisi Gençlik Örgütü

Bağımsızlık Yolu